Voorwoord

Maarten Gielen, Ester Biezen & Kees van Geffen

"Vernieuwd partnership: een belangrijke mijlpaal voor onze regio"

Een belangrijke mijlpaal is bereikt: het vernieuwde partnership van 11 gemeenten met IBN gaat vanaf 1 juli aanstaande van start. Een bijzonder partnership waarbij we in gezamenlijkheid zorgen voor werkgelegenheid in onze regio voor de meest kwetsbare inwoners. Met het vernieuwde partnership voor de uitvoering van de Participatiewet zorgen we ervoor dat ook op de lange termijn betaalbare plekken beschikbaar zijn voor mensen die dat nodig hebben.

Het proces om te komen tot dit vernieuwde partnership is een zorgvuldig traject geweest. Er is geëvalueerd, geanalyseerd, er zijn scenario’s besproken: kortom, we zijn bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Het vernieuwde partnership is ontstaan vanuit het besef dat er zonder de mogelijkheden van IBN grote aantallen mensen aan de kant blijven staan en vanuit een breed geloof in de kracht van de oplossingen van IBN en de gemeenten samen. In het vernieuwde partnership gaan we op een andere manier werken waardoor we in deze regio voor alle mensen die dat nodig hebben, passend aanbod hebben. Volume en diversiteit enerzijds en een verdergaand probleemoplossend vermogen anderzijds zijn hierbij de basis.

Diverse scenario’s zijn onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor de zogenoemde netwerkrelatie: geen klant-leverancierverhouding maar in een echt partnership levert IBN in het basispakket plaatsing in dienstverbanden (tussen de 30% en 100% inzetbaarheid, vraag- en aanbodgestuurd), expertise en voortrajecten. In een kleiner verband (binnen de gemeenten Meierijstad, Boekel en Bernheze) start een nog verdergaander scenario: de samenwerkingsrelatie. Hierin wordt door alle betrokken partijen op een integrale manier samengewerkt in 1 team.

In het vernieuwde partnership wordt de ondernemersstrategie van IBN als cruciaal onderkend: alleen door ondernemend gedrag, innovatie en bedrijfsmatige aansturing kan deze infrastructuur overeind blijven en is er ook passend werk voor de meest kwetsbaren. Dat IBN daarbij ook vraaggestuurd andere groepen (met een inzetbaarheid van 80% tot 100%) kan aantrekken is een noodzaak om de infrastructuur betaalbaar en daarmee werkgelegenheid in stand te kunnen houden.

De komende tijd gaan we in de praktijk ervaren hoe dit werkt: intensievere samenwerking binnen 4 uitvoeringsregio’s, werken met een basispakket en pluspakket, hoofdaannemerschap Beschut werk bij IBN, aanbod- en vraaggestuurd werken en een lumpsumfinanciering.

Alle betrokkenen bij de totstandkoming van dit vernieuwde partnership: van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat! En iedereen die er in de praktijk mee aan de slag gaat: nu komt het erop aan om er gezamenlijk een succes van te gaan maken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we gaan slagen, laten we er samen voor gaan!

Kees van Geffen
Voorzitter bestuurlijk overleg Partnership IBN en gemeenten

Maarten Gielen

Algemeen directeur IBN

Ester Biezen
Regionaal Transitiemanager Participatiewet

Handen pagina klein

Vernieuwd partnership

Inhoud op hoofdlijnen

Het vernieuwd partnership is een contract voor onbepaalde tijd. Gemeenten en IBN stellen telkens voor een periode van 2 jaar vast wat de omvang van het basispakket is, welke resultaten met het basispakket worden beoogd en welke kosten daaraan verbonden zijn. De eerste evaluatie is over anderhalf jaar, aangezien we halverwege het jaar 2021 starten.

Basispakket

IBN biedt in het vernieuwde partnership (naast de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening) dienstverlening aan in een basispakket en een pluspakket. Het basispakket omvat:

>> Uitvoering van het hoofdaannemerschap Nieuw Beschut
Iedereen met een indicatie Beschut werk die wil en kan werken krijgt een baan aangeboden bij of via IBN. IBN is verantwoordelijk voor de caseload van deze personen. Gemeenten behouden zelf het overzicht over het aantal indicaties voor Beschut werk voor de eigen inwoners en het percentage dat geplaatst is in een dienstverband.

>> Plaatsing van de doelgroep met Loonkostensubsidie en Nieuw Beschut
Dit betreft op jaarbasis 200 plaatsingen binnen de werkleerlijnen van IBN, inclusief de individuele ontwikkellijn via detachering.

>> Voortrajecten en expertise
Is een kandidaat niet direct in staat tot loonvormende arbeid dan kan een voortraject worden ingezet. Kandidaten krijgen begeleiding en training zodat zij uiteindelijk in een dienstverband bij IBN of elders geplaatst kunnen worden. De volgende dienstverlening wordt geleverd:

1. Arbeidstraining op de werkplek
2. Arbeidsonderzoek (Valpar en Sapphire)
3. Mobiliteitsprogramma
4. Jobcoaching
5. Buitenschools leren voor praktijkonderwijs en fase 2 (oriënterende stages) VSO-leerlingen
6. VSO/PRO stages (laatste schooljaar)

Pluspakket
Aanvullende dienstverlening is mogelijk vanuit het pluspakket. Te denken valt aan projecten als Young Talent, de ontwikkeling en uitvoering van duale inburgerings-/taaltrajecten (zoals de Z-route), ontwikkelgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) en maatwerktrainingen (bijvoorbeeld TOZO). Ook overige nieuwe dienstverlening op basis van behoeften van de gemeenten wordt aangeboden vanuit het pluspakket.

Aanbod- en vraaggestuurd
In het vernieuwde partnership is afgesproken dat IBN met een mix van kandidaten aan de slag gaat: kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en ook kandidaten voor wie IBN een springplankfunctie vervult naar een reguliere baan. Nieuw in de werkwijze is de aanbod- en vraaggestuurde werkwijze. Bij aanbodgestuurd biedt een gemeente een kandidaat aan bij IBN. IBN zorgt voor een werkplek voor deze kandidaat. De ingeschatte loonwaarde ligt voornamelijk tussen de 30% en 80%.

Bij vraaggestuurd is de vacature leidend: IBN heeft een vacature en zet deze uit. Gemeenten kunnen hiervoor geschikte kandidaten aanbieden en kandidaten kunnen ook zelf reageren op de uitgezette vacature. De vacature wordt uitgezet via de wervingskanalen van IBN. IBN kiest vervolgens de meest geschikte kandidaat voor de functie. De ingeschatte loonwaarde ligt tussen de 30% en 100%.

Financiering
Het partnership kent een vaste vergoeding voor de dienstverlening vanuit het basispakket (lumpsumvergoeding). Dit is een vergoeding voor de uitvoerings- en infrastructurele meerkosten (in plaats van de trajectkostenvergoeding per fte).

Samenwerking
Het partnership werkt vanuit een netwerkrelatie (en samenwerkingsrelatie bij de gemeenten Meierijstad, Bernheze en Boekel). Het partnership is gebaseerd op een groeiend vertrouwen en het streven is te komen tot meer efficiëntie door vermindering van bureaucratie en administratie. Er wordt gewerkt vanuit vier uitvoeringsregio’s waarin ruimte is voor periodiek overleg over de voortgang en de samenwerking.

In juli is een actuele dienstencatalogus beschikbaar met daarin een inhoudelijke toelichting op het basispakket, pluspakket en de werkleerlijnen.
Personen klein

Stefano Elias, Meggie Rutten, Marc van de Ven, Annette Visser en Jaap Grootveld (volgorde foto's) en Kristel Schouten (niet op de foto)

Een ronde door de uitvoeringsregio’s

Wat betekent het partnership voor deze regio? Wat zijn de kritische succesfactoren? En hoe maken we het samen tot een succes? Een ronde door de uitvoeringsregio’s laat zien dat er veel geloof is in het vernieuwd partnership en dat het er in de uitvoering vooral op aan komt om elkaar te vinden: kijk naar wat je voor elkaar en vooral voor de kandidaat/klant kunt betekenen.

“Het partnership betekent vooral vertrouwen in elkaar en met minder regels en afspraken aan het werk”, zo stelt Jaap Grootveld, teamleider Werk en Inkomen bij Werkorganisatie CGM. Annette Visser, afdelingshoofd Sociale zaken bij de gemeente Boxmeer verwacht meer snelheid door kortere lijnen. “We gaan ons eigen bedrijf IBN in de actie zetten om er optimaal gebruik van te maken.” Meggie Rutten, teamleider Werk bij de gemeente Oss, is blij met het partnership: “Het is belangrijk dat er een stevige infrastructuur is en veel expertise. De manier waarop we gaan samenwerken is prima: niet meer als opdrachtgever-opdrachtnemer, maar echt als partners.” Ook Stefano Elias, teammanager participatie & activering bij de gemeente Uden is positief over de betekenis van het partnership voor deze regio. “De samenwerking binnen het partnership biedt kansen voor de inwoners in deze regio vanuit de Participatiewet en het hoofdaannemerschap beschut werk. Het is een mooi vertrekpunt.” Dat beaamt ook Kristel Schouten van de gemeente Landerd: “Via dit vernieuwde partnership kunnen we samen nog meer mensen aan geschikt werk helpen.”

Een stap verder
Bij de gemeente Meierijstad gaat de samenwerking nog een stap verder. Samen met de gemeenten Boekel en Bernheze is hier in pilotvorm gekozen voor de samenwerkingsrelatie in plaats van de netwerkrelatie zoals bij de andere gemeenten. Naast gezamenlijk overleg op bestuurlijk-, uitvoerings- en beleidsniveau worden hier ook de werkprocessen zoveel mogelijk in elkaar geschoven. Er ontstaat zo een geïntegreerd team van gemeentelijke medewerkers en IBN medewerkers.

Marc van de Ven van de gemeente Meierijstad hierover: “We gaan in het nieuwe partnership nog meer vanuit collegialiteit werken dan we al deden. Het is voor ons een logische vervolgstap. Door het partnership worden er zoveel mogelijk ‘muurtjes’ weggenomen richting de klant. De focus vanuit de gemeente en IBN is om meer één te zijn, meer collegiaal te werken, allemaal gericht op de kandidaat vanuit hetzelfde perspectief. Aan de achterkant is alles al geregeld wat betreft bijvoorbeeld administratieve zaken en bevoegdheden zodat we aan de voorkant optimale dienstverlening voor de klant mogelijk maken.”

Elkaar weten te vinden
Om van het partnership een echt succes te maken, is de inzet van iedere deelnemende partij noodzakelijk. “We moeten elkaar gaan vinden en de regels zo maken dat we er niet door gevangen zijn”, aldus Jaap Grootveld. “In een partnership doe je moeite voor elkaar. Vergelijk het met een huwelijk: daar ga je ook niet meteen naar een ander als het even tegenzit.” Annette Visser is het daarmee eens. “Het is belangrijk om niet teveel vast te leggen in regels. De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en niet alleen op regels.”

Ook Meggie Rutten benoemt elkaar weten te vinden als kritische succesfactor. “Gaat het even wat minder? Blijf ook dan schouder aan schouder staan. We gaan de komende jaren veel expertise delen en samen ervaringen opdoen. Ik geloof in de kracht van maatwerkoplossingen om zo samen tot de juiste plek voor een persoon te komen.” Kristel Schouten geeft aan dat het succes in de échte samenwerking zit. “Blijf weg van het opdrachtgever-opdrachtnemerschap: we zijn gelijkwaardige partners. Als we zo handelen op management- en uitvoeringsniveau wordt het vernieuwde partnership zeker een succes.”


Spannend

Stefano Elias geeft aan dat het best spannend is waar dit partnership toe leidt. “We vertrouwen op de geleverde inspanningen die gedaan worden door IBN. Er is geen enkele twijfel over de inzet, maar gaat het ook opleveren wat we denken dat het gaat opleveren? Dit zijn zaken die worden meegenomen in de evaluaties die gepland worden. Het gevoel is positief, er is vertrouwen, maar hoe gaan we het met elkaar doen? Je kunt nog zoveel mooie contracten sluiten, maar uiteindelijk moeten de mensen in de praktijk het met elkaar gaan doen.”

Ook in Meierijstad wordt dit nadrukkelijk benoemd. “Het is belangrijk om ons naar de geest van het partnership te gaan gedragen”, aldus Marc van de Ven. “Zie elkaar als collega. Met de ontschotting in het partnership geef je ook iets weg. Het betekent dat je dingen aan een ander moet overlaten. Heb vertrouwen in elkaar, durf het de ander te laten doen en vertrouw erop dat de ander het ook goed doet: ‘laat het los’. Ik heb een heel sterk geloof in de kracht van samen: we zijn nu collega’s, hebben hetzelfde doel en doen het samen. Vraag elkaar gewoon om hulp.


Samen oplossen

Ook vanuit de andere regio’s klinkt de oproep tot samenwerking: “Ga vooral met elkaar in gesprek en pak je verantwoordelijkheid, doe wat in het belang is van de kandidaat. Ben lekker ondernemend bezig met elkaar en los zaken onderling op in de praktijk”, zo geeft Jaap Grootveld mee. Stefano Elias benadrukt eveneens elkaar op te zoeken: “Ga niet teveel mailen of zeggen over elkaar, bel elkaar op, leg een probleem voor en los het samen op.” Volgens Annette Visser wordt de samenwerking een succes als gemeenten optimaal gebruik maken van IBN en IBN hierin meebeweegt. “We doen al veel samen, mijn boodschap is nu vooral om eerst te gaan kijken wat IBN kan betekenen voordat je een andere oplossing overweegt. Het gras is niet altijd groener aan de overkant.” Ook Kristel Schouten benadrukt het gebruik maken van elkaars kwaliteiten: “Benut de kansen die dit partnerschap biedt. Er is bij gemeenten en IBN zoveel kennis en expertise aanwezig. Leer elkaar beter kennen, werk samen, ga het gesprek aan en bundel alle kennis. Dan staat er een goed team!” Meggie Rutten geeft aan dat er veel vertrouwen is bij bestuurders en beleidsmakers. Nu komt het erop aan om het te gaan waarmaken: “Ga het nu DOEN! Onderneem, doe, onderzoek. Het is een warme uitnodiging om breder te denken en daarbij de inwoner centraal te stellen.”

Collage voor pers def versie 3

Talentprogramma & Werkleerlijnen >>

Lucht

Talentprogramma & Werkleerlijnen

Bouwen aan talenten in 8 werkleerlijnen

Werken bij IBN betekent voor een kandidaat werken bij een bedrijf met een breed scala aan mogelijkheden. In de acht werkleerlijnen kunnen ze vanuit hun eigen talenten bouwen aan hun loopbaan. Bij IBN worden ze opgeleid tot vakkracht, gaan ze aan de slag bij een werkgever binnen het grote netwerk of gaan ze werken op een van de eigen werkplekken.

In de praktijk
In maximaal 23 maanden leren medewerkers een beroep in de praktijk. Dat gebeurt via het talentprogramma. Het talentprogramma omvat modules rondom basisvaardigheden, werknemersvaardigheden en vakvaardigheden. Tussentijdse evaluatiemomenten zorgen ervoor dat de medewerker, de trajectregisseur en de consulent/klantmanager van de gemeente goed zicht hebben op de ontwikkeling en de vervolgstappen.

De werkleerlijnen van IBN zijn methodisch opgebouwd en leiden op tot een tastbaar certificaat of erkende verklaring. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt voor die medewerkers die kunnen doorstromen. De werkleerlijnen van IBN op een rij:

  • Logistiek
  • Co-packing
  • Assemblage
  • Kwekerij
  • Hospitality (met de richtingen gastheer/gastvrouw, conciërge/beheerder en medewerker horeca/catering)
  • Schoonmaak
  • Groenvoorziening
  • Individuele ontwikkeling via detachering (directe plaatsing bij een andere werkgever via een detachering).

Het afronden van een ontwikkeltraject binnen een werkleerlijn gaat niet ongemerkt voorbij. Medewerkers ontvangen van hun leidinggevende tijdens een speciaal feestelijk moment een attentie (zie foto vorige pagina). Zo sluiten ze gezamenlijk hun talentprogramma af.

Horeca catering ibn

Werken aan de leukste projecten in de regio

Mooi werk in de hele regio

IBN is een groot bedrijf waar veel gebeurt. Het bedrijf bestaat uit verschillende units met een scala aan werkzaamheden. Dat varieert van detacheringen tot co-packing en assemblage en van werkzaamheden in de kwekerijen tot schoonmaakwerk, groenonderhoud en vergaderservices. In alle regio’s zijn mooie werkzaamheden te vinden. Zo is er voor iedere kandidaat een passende werkplek te vinden. Een greep uit de mogelijkheden en lopende projecten:

Young Talent
Sinds eind 2020 is gestart met Young Talent. Een samenwerkingsproject gericht op werkgelegenheid voor jongeren. Want jongeren hebben recht op werk. De kans om werkervaring op te doen, zich te ontwikkelen en vooral aan het werk kunnen blijven, daar maken we ons bij Young Talent hard voor. Samen met vele werkgevers in de regio zorgen we dat jongeren uit de gemeenten Oss, Meierijstad, Bernheze, Boekel en Landerd aan de slag kunnen.

Nieuwe lunchservice: Meeters to go
Een nieuwe dienst van Meeters, de vergaderlocatie van IBN in Uden: Meeters to go. Dit is een lunch afhaal- en bezorgdienst, geopend sinds 1 maart 2021. Via Meeters to go zijn broodjes, (maaltijd)salades, volledige lunches voor meerdere personen, soepen, yoghurts en smoothies nu ook beschikbaar voor thuiswerkers en op kantoor. Meeters to go wordt volledig uitgevoerd door de kandidaten van IBN in de werkleerlijn Hospitality (richting horeca/catering). Hier leren zij onder leiding van de eigen chef-kok het vak. Een volgende stap is de bedrijfscatering op locatie.

Elektrische brommers van Brekr
Brekr, ontwikkelaar van elektrische brommers, is een partnership aangegaan met IBN. Het brommerbedrijf uit Doetinchem laat alle hippe elektrische brommers op de locatie bij IBN in Veghel produceren. Het partnership met Brekr biedt voor IBN nieuwe werkgelegenheid voor 10 mensen. Het futuristische en stoere design van de elektrische brommer, geïnspireerd op de aloude brommer van vroeger, vindt een succesvolle afzet in West-Europa. Door de succesvolle introductie en verkoop zal het aantal medewerkers verder toenemen.

Designverlichting
Voor verschillende opdrachtgevers van naam assembleren de medewerkers van IBN al jarenlang de mooiste designverlichting. Responsibly handmade, zo noemt Graypants de producten met trots. Ledverlichting voor Japth, duurzame lampen van gerecyled karton voor Graypants en diverse bijzondere armaturen voor Moooi.

Nieuwe ontwikkelingen
Ook binnen de alom bekende werkzaamheden als schoonmaak, productie en groenonderhoud vinden doorlopend vernieuwingen plaats die het werken verbeteren en aantrekkelijker maken. Zo zijn er nieuwe opleidingsmogelijkheden met branche-erkende diploma’s en deelcertificaten, zijn er nieuwe ontwikkelingen rondom circulaire afvalverwerking en burgerparticipatie, is er een specialistisch team vloerenonderhoud, zijn er wasserijdiensten voor bedrijfskleding en sportverenigingen en horeca en zijn er kansen in het beheer van sport- en multifunctionele accommodaties. Via de detacheringstak van IBN met ongeveer 500 plaatsen bij 350 werkgevers in de regio zijn legio mogelijkheden. Wat te denken van een plaats als postbezorger, medewerker in een bibliotheek of zwembad of op een boerenbedrijf? Zomaar een greep uit de vele opties.

IBN Kookworkshop klein

Werken is leuk!

Werken is meer dan alleen geld verdienen. Werken maakt je als mens gelukkiger. Werkgeluk is bij IBN een belangrijk strategisch speerpunt. Daarom zijn er doorlopende investeringen in een fijne werkomgeving en duurzame inzetbaarheid.

Bij IBN wordt altijd gekeken naar wat iemand wél kan, in plaats van wat iemand niet (meer) kan. Iedereen heeft talent, zo is de overtuiging. We gaan ervoor om het beste uit mensen te halen. Dat doen we met renderend werk waar iedereen trots op is. Bij IBN werken we veel samen en we staan open voor iedereen. Er wordt hard gewerkt, we zijn betrokken bij ons werk en trots op wat we doen. Er is een groot aanbod van activiteiten om talenten te ontwikkelen, gezondheid te bevorderen (op de foto een kookworkshop als voorbeeld) en elkaar te ontmoeten. Leuk om mee te doen en nieuwe mensen te leren kennen!

Laptop 1

Blijf op de hoogte

en meld je aan voor de nieuwsbrief

Speciaal voor toeleiders is er een compacte digitale nieuwsbrief (klik hier voor de laatste versie). Hierdoor ben je snel ‘bij’ met de actuele ontwikkelingen bij IBN en krijg je een beter beeld bij en over IBN. De digitale nieuwsbrief verschijnt circa 6 keer per jaar en biedt een breed beeld van de organisatie en mogelijkheden voor kandidaten.

>> Meld je hier aan voor de nieuwsbrief

Met Theoaan tafel

Webinar / livestream

‘Met Theo aan Tafel’ over partnership

Op dinsdag 29 juni aanstaande vindt een gezamenlijk webinar plaats voor klantmanagers, consulenten, accountmanagers en beleidsmedewerkers van de 11 gemeenten én de staf, leidinggevende en eerste medewerkers van IBN. Vanuit de studio van oud- NOS verslaggever Theo Verbruggen is er een online programma dat helemaal in het teken staat van het vernieuwde partnership, getiteld ‘Met Theo aan Tafel’. De direct betrokkenen bij het vernieuwde partnership hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.